Opening late Spring 2021! - Yn agor Gwanwyn hwyr 2021!

BEICIO

Mae’r amodau yma’n berffaith ar gyfer beicio gyda dros 14km o lwybrau i'w crwydro. Mae'r llwybrau graean yn igam-ogamu trwy'r goedwig ac ar hyd glan y dŵr, gyda golygfeydd bendigedig ar hyd y ffordd. O'r lan ddwyreiniol hamddenol i goedwig wyllt y gorllewin, mae gan Lys-y-Frân lwybrau beicio at ddant pawb.

Beicio Mynydd

Mae yna 2.4km o ddarnau ychwanegol i roi cynnig arnynt sy’n mynd a dod oddi ar brif Lwybr y Gronfa. Wrth feicio i gyfeiriad gwrthglocwedd o amgylch prif lwybr y gronfa fe ddewch ar draws 12 rhan o rai hawdd i anodd. Maen nhw wedi cael eu dylunio i’ch helpu chi i ddatblygu ac i herio eich gallu a’ch hyder. Mae arwyddion clir i’r gwahanol rannau felly dewiswch eich antur ar sail lefel eich sgil. Gofynnwn yn garedig i feicwyr ddilyn y llwybr mewn cyfeiriad gwrthglocwedd.

YR HYB LLOGI A’R GWEITHDY TRWSIO BEICS

Mae ein hyb beicio yn y ganolfan gweithgareddau. Mae amrywiaeth o feiciau i blant ac oedolion, gan gynnwys e-feics, teclynnau tynnu a threlars, ar gael i’w llogi. Os oes gennych eich beic eich hun, mae gennym yr offer i chi eu defnyddio neu weithdy trwsio beics, a lle golchi i chi glirio'r mwd cyn troi am adref ar ôl eich antur.

YR ARDAL SGILIAU A’R TRAC PWMPIO

Mae ein hardal sgiliau beicio mynydd bwrpasol wedi ei dylunio i blant ac oedolion o bob oedran gael hwyl yn yr awyr agored. Rydyn ni wedi cynnwys trac pympio tarmac llyfn i helpu dechreuwyr i feistroli’r grefft o gynnal momentwm heb orfod pedalu. Mae yna neidiau, pontydd a nodweddion carreg o bob math hefyd i hybu’r adrenalin. Mae rhywbeth ar gyfer pawb, o ddechreuwyr i hen lawiau. Dim ots beth yw’ch lefel, dyma’r lle perffaith i feithrin eich sgiliau a magu hyder. Lle gwych i gychwyn eich antur beicio i ddatblygu eich sgiliau trin beic. Rhowch gynnig arni cyn taclo un o’r 12 llwybr glas a choch sy’n mynd a dod oddi ar brif lwybr y gronfa.

Bydd Llys-y-Frân yn ailagor y Gwanwyn hon diolch i fuddsoddiad £4m yn cynnwys £1.7m o Gronfeydd Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd.